Zmiany w regulaminie priorytetu „Czasopisma” na rok 2015

MKiDN na swoich stronach ogłosiło już programy dotacyjne na rok 2015 – w tym nabór do priorytetu „Czasopisma” w programie „Promocja literatury i czytelnictwa” zgodnie ze zmienionym regulaminem, który powstał w efekcie kilkumiesięcznej współpracy oraz negocjacji Koalicji Czasopism z Departamentem Mecenatu Państwa i ministrami: Bogdanem Zdrojewskim oraz Małgorzatą Omilanowską.

Na tym jednak rola naszego ruchu się nie kończy – na mocy ustaleń z Departamentem Mecenatu Państwa oraz minister Omilanowską do 15 listopada 2014 ma powstać lista kilkudziesięciu rekomendowanych przez stronę społeczną ekspertów w różnych dziedzinach kultury, spośród których MKiDN będzie powoływać skład Zespołu Sterującego na rok 2015 oraz lata kolejne. Już wkrótce też zarówno Koalicja, jak i grupa robocza ds. priorytetu „Czasopisma” przy MKiDN rozpocznie starania o realizację pozostałych postulatów, a także przystąpi do wypracowywania nowych propozycji zmian w dotychczasowym systemie finansowania sektora prasy kulturalnej.

Zmiany w regulaminie nowej edycji priorytetu „Czasopisma” na rok 2015:

Dotychczasowy zapis w preambule (pkt. III. Cele strategiczne priorytetu):

„Wsparcie finansowe udzielane jednak będzie przy założeniu, że wydawcy gwarantują: stabilność działania i realizację podjętych celów merytorycznych; wysoką dostępność publikowanych treści osiąganą poprzez skuteczną dystrybucję oraz bezpłatne udostępnianie w Internecie. Należy podkreślić, że priorytet nie służy finansowaniu portali internetowych, lecz wspieraniu czasopism, których pełna treść będzie powszechnie dostępna w wersji elektronicznej.”

przyjmuje brzmienie:

„Wsparcie finansowe udzielane jednak będzie przy założeniu, że wydawcy gwarantują stabilność działania i realizację podjętych celów merytorycznych, a także wysoką dostępność publikowanych treści osiąganą poprzez takie elementy jak – skuteczna dystrybucja czasopisma czy udostępnianie treści w nim zawartych w Internecie. Należy podkreślić, że priorytet nie służy finansowaniu portali internetowych, lecz wspieraniu czasopism, których treść będzie dostępna w wersji elektronicznej.”

– co podkreśla alternatywne możliwości funkcjonowania pisma, zrównując znaczenie dystrybucji pisma w obiegu papierowym z dystrybucją treści w sieci.

W ślad za powyższym dotychczasowe kryterium oceny realizacji strategicznych celów priorytetu B.3.a.:

„Łatwość dostępu do wersji papierowej i elektronicznej poprzez szeroką i sprawną dystrybucję oraz dużą liczbę prenumeratorów lub stronę internetową, udostępniającą bezpłatnie archiwum czasopisma i publikowane treści.”

przyjmuje brzmienie:

„Łatwość dostępu do treści czasopisma poprzez sprawną dystrybucję i/lub stronę internetową, udostępniającą bezpłatnie i w jak najkrótszym terminie publikowane treści oraz archiwum czasopisma.”

– co pozwala na zastosowanie alternatywy w trybie oceny oraz aprecjację otwartego dostępu do publikowanych treści

Wśród kryteriów oceny wartości merytorycznej pojawia się nowe kryterium – A.4.:

„Adekwatność działań realizowanych w ramach zadania oraz kosztów przeznaczonych na ich realizację w stosunku do przewidywanych efektów merytorycznych.”

– którego celem jest ocena budżetu zadania, na obniżenie której wpływ może mieć zarówno nieadekwatne zawyżanie budżetu, jak i jego zaniżanie kosztem np. jakości realizacji projektu lub wynagrodzeń twórców. W związku z tą modyfikacją zmianie też ulega rozkład punktów pomiędzy wszystkimi kryteriami szczegółowymi z tej grupy.

Wzrost puli finansowań wieloletnich z 40% do 60% kwoty całościowego budżetu priorytetu, co zostało odnotowane w preambule (pkt. III. Cele strategiczne priorytetu) oraz w § 19.

Obniżenie wymaganego wkładu własnego z 25% do 15% – odnotowano w §17.3.1.

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |