Protokół przebiegu pierwszego spotkania grupy roboczej ds. programu „Promocja literatury i czytelnictwa” – priorytet 3 – „Czasopisma” przy MKiDN

Protokół

przebiegu pierwszego spotkania grupy roboczej ds. programu Promocja literatury
i czytelnictwa – priorytet 3 –Czasopisma, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

W spotkaniu udział wzięli:
Anna Radwan – Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Katarzyna Ślaska – Biblioteka Narodowa

Przedstawiciele czasopism:
Paweł Cywiński – „Kontakt”
Arkadiusz Gruszczyński – Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Michał Kasprzak – „Wakat”
Łukasz Pawłowski – „Kultura Liberalna”

Spotkaniu przewodniczył:
Łukasz Gajewski – Departament Mecenatu Państwa MKiDN
(lista obecności – zał. nr 1 do protokołu)

Celem spotkania było zarysowanie wstępnych propozycji zmian merytorycznych
w programie Promocja Literatury i czytelnictwa – priorytet 3 – Czasopisma oraz określenie dalszego trybu działania grupy roboczej.

1. Wstęp:

Przewodniczący poinformował, iż powstanie grupy roboczej zostało zapoczątkowane listem otwartym przedstawicieli kilkunastu czasopism. Odpowiedzią na to wystąpienie było spotkanie w dniu 3.03 br. przedstawicieli czasopism ideowych
z Ministrem KiDN. Naczelnym postulatem zaproszonych gości było powołanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli zainteresowanych czasopism oraz przedstawicieli ministerstwa, Instytutu Książki, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Biblioteki Narodowej.

Przewodniczący poinformował, iż ze względu na harmonogram prac nad edycją programów na rok 2015, wypracowanie praktycznych założeńzmian do priorytetu powinno nastąpić do końca maja 2014 roku. Wskazał także, na potrzebę określenia trybu dalszych prac zespołu.

Przewodniczący zwrócił także uwagę na koniecznośćnadania formalnego statusu grupie roboczej poprzez zwrócenie się do Ministra z wystąpieniem o jej oficjalne powołanie.

Przedstawiciele czasopism poinformowali o powstaniu szerszej, nieformalnej koalicji czasopism społeczno-politycznych i artystycznych będącej docelowo reprezentacją środowiska wydawców szeroko rozumianych periodyków kulturalnych.

2. W trakcie spotkania zwrócono w szczególności uwagę na następujące kwestie:

a) Transparentność ocen merytorycznych ekspertów

Przedstawiciele czasopism wysunęli postulat publikowania na stronie internetowej szczegółowych ocen członków zespołu eksperckiego. W ten sposób uzyskaliby szerszą wiedzę na temat rozkładu poszczególnych ocen swoich wniosków. Ponadto w ich opinii kryteria wartości merytorycznej powinny zostać bardziej uszczegółowione np. poprzez oddzielne przydzielanie punktów w każdym z kryteriów cząstkowych.

Przewodniczący wskazał, iż uszczegółowienie kryteriów ocen merytorycznych może krępować ekspertów podczas procesu oceny czasopism. Ponadto zwrócił uwagę, iż publikacja takiej informacji będzie wymagała decyzji Ministra.

Katarzyna Ślaska stwierdziła, opierając się na swoim doświadczeniu jako eksperta, iż eksperci oceniając dany wniosek biorą pod uwagę jakość merytoryczną pozostałych aplikacji, stąd porównywanie ocen tego samego czasopisma z różnych edycji konkursu nie zawsze jest miarodajne.

b) Kryteria oceny realizacji strategicznych celów priorytetu

Przedstawiciele czasopism zaproponowali uszczegółowienie oceny strategicznych celów priorytetu poprzez dołączenie opisowej oceny do oceny punktowej. Przewodniczący poinformował, iż uzasadnianie oceny strategicznej jest teoretycznie możliwym rozwiązaniem, aczkolwiek podkreślił poważne praktyczne trudności
z jego wprowadzeniem.

Podobnie jak w przypadku kryteriów merytorycznych przedstawiciele czasopism wskazali, iż pomocne byłoby uszczegółowienie kryteriów strategicznych i stosowanie podziału poszczególnych punktów danego kryterium na dodatkowe podkategorie.

c) Uzasadnienia zbiorcze

Przedstawiciele czasopism wysunęli propozycję tworzenia zbiorczych uzasadnień do oceny aplikacji, zarówno ze strony ekspertów jak i pracowników MKiDN.

Przewodniczący wyraził jednak obawę, iż uzasadnienia do ocen eksperckich byłyby znacząco trudniejsze do spójnego skonstruowania niż informacji zwrotnych w stosunku do ocen strategicznych, gdyż eksperci niejednokrotnie znacząco różnią się w ocenie prezentowanych projektów.

Podkreślił też, iż wprowadzenie pisemnych uzasadnień do ocen wniosków w priorytecie Czasopisma może budzić podobne oczekiwania wnioskodawców z innych priorytetów i w konsekwencji poważnie zagrozić terminowości procesu oceny aplikacji, która dla MKiDN jest kluczowa.

d) Pisemne uzasadnienia wnioskodawców do odwołań

Poruszono problem pisemnych uzasadnień do odwołań. Zaproponowano zwiększenie liczby znaków z 1000 do 4000 oraz rozważano możliwości stworzenia w formularzu odwołania rubryki odnoszącej się do szczegółowych elementów punktacji projektu. Ułatwiłoby to odwołanie się od punktacji konkretnych kryteriów wraz z własną propozycją oceny.

Przewodniczący wskazał jednak, iż decyzje Ministra podejmowane na etapie odwołań mają suwerenny charakter i ocena wniosku nie jest w tym wypadku dla niego wiążąca (poza wymogiem min. 50 pkt).

Z tego względu ewentualne zarzuty do szczegółów punktacji nie są dla Ministra bezpośrednią przesłanką do rozstrzygnięcia odwołania, aczkolwiek są jednym z kryteriów rekomendacji odwołań prezentowanych przez instytucje zarządzające.

e) Komunikacja z wnioskodawcami

Wszyscy członkowie grupy roboczej byli zgodni, co do znaczenia dbałości o jakość informacji zwrotnej w kontaktach z wnioskodawcami.  Wskazano szczególną uwagę należy skoncentrować na możliwie precyzyjnych zapisach w strategicznych celach priorytetu oraz kryteriach oceny wniosków.

g) Zmiana liczby ekspertów

Kwestia ta została podjęta przez przedstawicieli czasopism. Przewodniczący zauważył, iż zmniejszenie liczby ekspertów (np. do dwóch) może nieść zagrożenie braku realizacji oceny wniosku ze względu na czynniki czysto ludzkie – np. wypadki losowe, rezygnację z udziału w pracach zespołu, konflikt interesów etc. Ponadto podkreślił, iż czasopisma startujące w konkursie są bardzo zróżnicowane pod względem treści, stad potrzeba angażowania ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach twórczości.

Przewodniczący potrzeba informowałprzy tymi, iż ewentualne zwiększenie liczby ekspertów jest kwestią do dyskusji.

h) Zorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących priorytetu

Anna Radwan wysunęła propozycje organizowania spotkań informacyjnych przedkażdą edycją konkursu. Spotkania służyłyby wyjaśnieniu zainteresowanym wnioskodawcom wszelkich procedur konkursowych.

3. Na zakończenie posiedzenia ustalono następujące działania:

Przewodniczący poprosił przedstawicieli czasopism o przesłanie tabeli  z własnymi propozycjami zmian w regulaminie – wspólnie ustalono termin do 8 kwietnia br.;
Przewodniczący prześle do 8 kwietnia br. niniejszy protokół oraz regulamin priorytetu w formacie umożliwiającym elektroniczną edycję – dokument będzie bazą dla dalszych prac grupy roboczej;
Przewodniczący zaproponował, aby dalsze spotkania odbywały się w miarę potrzeb, zaś większość prac można będzie prowadzić w drodze korespondencji elektronicznej;
Określono wstępną datę kolejnego spotkania na 25 kwietnia br. i na tym spotkanie zakończono.

Protokołował Zatwierdził
Piotr Dorosiński Łukasz Gajewski


Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r.

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |