Notatka ze spotkania minister Małgorzaty Omilanowskiej z Koalicją Czasopism

Prof. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Notatka ze spotkania z Koalicją Czasopism

11 września 2014 roku w obecności Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Małgorzaty Omilanowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koalicji Czasopism. Omawiane były proponowane przez Koalicję propozycje zmian w regulaminie priorytetu Czasopisma.

Ze strony Koalicji Czasopism obecni byli:

Paweł Cywiński
Arek Gruszczyński
Agnieszka Kozłowska
Michał Kasprzak
Łukasz Pawłowski

Ze strony MKiDN obecni byli:

Pani Magda Kopczyńska-Zych, zastępca dyrektora w Departamencie Mecenatu Państwa
Pan Łukasz Gajewski, naczelnik w Departamencie Mecenatu Państwa

W pierwszej części spotkania omawiano następujące kwestie:

– Cel funkcjonowania priorytetu;
– Możliwości dotyczące ewentualnego znaczącego zwiększenia budżetu;
– Kondycję czasopism kulturalnych i naukowych;
– Rolę mecenatu Państwa (w szczególności MKiDN) w utrzymaniu czasopism kulturalnych w Polsce;
– Znaczenie dla MKiDN i strony społecznej bezpłatnej dostępności do treści powstałych w ramach udzielonych dotacji.

W drugiej części spotkania, Pani Minister, na podstawie zestawienia opracowanego przez DMP na postawie wcześniej zgłoszonych przez Koalicję Czasopism propozycji, przedstawiła swoje stanowisko, co do następujących kwestii:

Wyraziła zgodę na następujące zmiany w regulaminie:

– o Ujednolicenia z innymi priorytetami zapisów w regulaminie programu Czasopisma w zakresie uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wydatków ponoszonych w związku z zatrudnieniem pracowników etatowych;
– o Zmniejszenia podstawowego minimalnego wkładu własnego z 25% do 15%;
– o Zwiększenie limitu budżetu, jaki może być przeznaczony na zadania wieloletnie z 40% do 60%;
– o Współpracy z Koalicją Czasopism w wyłanianiu ekspertów oceniających wnioski już od 2015 roku;
– o Wprowadzenie do programu Czasopisma rotacji ekspertów polegającej na wymianie nie mniej niż 50% członków Zespołu Sterującego każdego roku;
– o Konsultacji   zapisów   regulaminowych   z   Koalicją   Czasopism   w   celu   uniknięcia niejasnych dla wnioskodawców sformułowań;
– o Wprowadzenie wprost analizy adekwatności budżetu, jako jednego z kryteriów oceny wniosku;
– o Wprowadzenie   w   zapisach   Strategicznych   celów   priorytetu   (tzw.   preambule) zrównania znaczenia dystrybucji elektronicznej i papierowej;
– o Wprowadzenia     zdefiniowanych   stawek   za   określone     prace   związane     z przygotowaniem czasopisma (taryfikator) – w 2015 dla wybranych pozycji.

Następujące propozycje nie zostały zaakceptowane:

– o Zwiększenie liczby ekspertów oceniających wnioski w priorytecie do 7;
– o Bezwzględnej deklaracji o wydatkowaniu w trybie odwoławczym mniej niż 15% środków przeznaczonych na priorytet;
– o Usunięcia oceny wartości organizacyjnej w priorytecie Czasopisma.

Pozostałe, zgłoszone uwagi zostały przyjęte do dalszych prac, z założeniem, iż szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na rok 2016 i gdy będą gotowe zapadną ostateczne decyzje dotyczące ich realizacji:

– o Zmiana trybu oceny wniosków (połączenie oceny merytorycznej i strategicznej, wspólna ocena wg, nowych kryteriów – przez ekspertów i przedstawicieli instytucji zarządzającej);
– o Wprowadzenie     od     2016     roku     obligatoryjnej     publikacji     całości   treści współfinansowanego czasopisma w POLONIE. Szczegółowe zasady w tym wsparcie dla wydawców dotyczące zapisów w umowach z autorami, a także czas, jaki może upłynąć między wydaniem numeru a jego nieodpłatnym udostępnieniem będą przedmiotem dalszych prac;
– o Wspierania portali internetowych w ramach priorytetu.

MKiDN zadeklarowało umieszczenie na stronie priorytetu informacji o planowanej na 2016 rok zmianie w zasadach udostępniania czasopism w POLONIE – tak, aby beneficjenci mieli czas przygotować umowy licencyjne umożliwiające pełną publikację treści w Internecie.

Decyzja w sprawie ewentualnego zwiększenia budżetu priorytetu, oraz zmian w instytucji zarządzającej (z DMP na Instytut Książki bądź Bibliotekę Narodową} mają być podjęte niebawem.

Sporządził: Łukasz Gajewski

Zatwierdziła: Magdalena Kopczyńska-Zych

Pobierz dokument w wersji PDF.

 

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |