Powstanie Koalicji Czasopism oraz grupy roboczej ds. programu „Promocja literatury i czytelnictwa” – priorytet 3 – „Czasopisma” przy MKiDN

W lutym 2014 roku z inicjatywy kilkunastu niszowych czasopism ideowych został wystosowany Apel Redakcji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, będący odpowiedzią na nietransparentność zasad przyznawania dotacji oraz pominięcie wielu znaczących tytułów w dofinansowaniu w priorytecie „Czasopisma”, funkcjonującym w ramach programu MKiDN „Promocja literatury i czytelnictwa”. Autorzy listu postulowali „zmiany w opisie kryteriów, poprawę jakości informacji zwrotnej dotyczącej ocen, zagwarantowanie dostępu do sprawozdań ekspertów oraz rozszerzenie możliwości uzasadnienia odwołania”. W efekcie tego wystąpienia 3 marca 2014 roku odbyło się spotkanie ministra Zdrojewskiego z przedstawicielami czasopism, w organizacji którego pośredniczyła Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu grupy roboczej, której zadaniem będzie przygotowanie zaleceń dotyczących nowej edycji priorytetu „Czasopisma”.

Strona społeczna powołała Koalicję Czasopism, do udziału w której zaproszono wszystkie redakcje dotychczas ubiegające się o dofinansowanie w konkursie MKiDN, bez względu na rezultat. Na zebraniu 28 marca 2014, które odbyło się w warszawskiej siedzibie „Krytyki Politycznej” przy ul. Foksal, wyłoniono delegację Koalicji do grupy roboczej przy MKiDN w składzie:

Paweł Cywiński („Kontakt”)
Łukasz Pawłowski („Kultura Liberalna”)
Arek Gruszczyński („Notes na 6 tygodni”)
Michał Kasprzak („Wakat/Notoria”)

– zgodnie z ustaleniami ze stroną ministerialną: dwóch reprezentantów pism społeczno-politycznych oraz dwóch – pism artystyczno-kulturalnych. Podczas zebrania przedyskutowano główne kierunki postulowanych przez Koalicję zmian w regulaminie priorytetu, m.in. zwiększenie budżetu, zmianę struktury i trybu obradowania Zespołu Sterującego, transparentyzację ocen i zasad rozpatrywania odwołań przez ministra. Poinformowano również o zaplanowanym na 2 kwietnia spotkaniu grupy roboczej w siedzibie MKiDN, której pracom przewodniczyć będzie Łukasz Gajewski – Naczelnik Wydziału Programów Ministra i Rozwoju Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa.

 

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!